Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
 English version

Digifly VL100 Runner

Standa Hlavinka
 

    Tento přístroj je vylepšením základní verze VL100 Flyer o magnetický kompas, záznam trasy letu (barozáznam), možnost výpočtu a zadání poláry křídla a z ní odvozených funkcí, jako je např. měření stoupání či klesání okolní masy vzduchu, měření klouzavosti (vůči vzduchu, nikoliv vůči zemi - to umí až Cartesio) a výpočet optimální rychlosti letu.

 Digifly VL100 Runner

Ovládání přístroje
    Ani u tohoto již poněkud složitějšího přístroje není při prvních pokusech příliš potřeba manuál, i když je přiložen jak anglický, tak i český. Na displeji se totiž vždy přehledně zobrazuje zkratka názvu funkce, kterou právě nastavujeme, takže stačí vědět, že např. "V-up" znamená rychlost stoupání, "V-dn" naopak rychlost klesání, "Alti" představuje nastavení výšky, "Kbar" kalibraci barometru, atd.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen ze dvou tužkových článků a jeho elektronika je navržena tak, aby bylo možno stejně dobře používat jak alkalické články s napětím 1.5V, tak i nabíjecí NiMH nebo NiCd. Vestavěný digitální voltmetr umí zobrazit souhrnné napětí baterie přímo ve Voltech a zrovna tak i zásobu energie v procentech. Při použití nabíjecích NiMH nebo NiCd článků je třeba tento druhý procentuální údaj brát ale poněkud s rezervou, protože průběh jejich vybíjecích křivek je poněkud odlišný. Každopádně je hranice pro automatické vypnutí přístroje nastavena na 1.9V, což je i z hlediska bezpečného ukončení vybíjení článků NiMH nebo NiCd velice vhodný okamžik.

    Za provozu odebírá přístroj z baterie proud o velikosti 23mA (i při zapnutém kompasu), takže plně nabité NiMH články s kapacitou 2300mAh vydrží přibližně 100 hodin provozu, u kvalitních alkalických článků by se výdrž měla pohybovat zhruba kolem 200 hodin. Indikátor "Low Bat" signalizuje pokles množství energie v článcích na posledních 20 hodin provozu, což pochopitelně platí pouze pro články alkalické. Při použití nabíjecích článků NiMH nebo NiCd není po rozblikání indikátoru nízkého napětí k dispozici posledních 20 hodin provozu ale mnohem méně, ohyb vybíjecí křivky je u nich ve svém závěru totiž strmější.

    Každopádně je třeba si na výměnu článků připravit křížový šroubovák na povolení malého zajišťovacího šroubku a nožík se špičkou na odklopení víčka, které lícuje v zadní stěně přístroje velice přesně. Je ale docela možné, že se víčko postupně "ochodí" a bude se po čase vyklápět snadněji.

    Výměnu článků doporučuje výrobce provést během jedné minuty, jinak bude potřeba znovu nastavit datum a čas. U testovaného přístroje ale nevypadl čas ani po 10 minutách od okamžiku vyjmutí článků, úplně stejně jako při testech dvou přístrojů VL100 Flyer. Takže není třeba až tolik spěchat.

Výškoměr
    Přístroj má k dispozici celkem tři nezávisle nastavitelné výškoměry, z nichž dva se dají vynulovat stisknutím jediného tlačítka. Maximální měřitelná výška je 9999 metrů a jednotky výšky je možno samozřejmě přepnout i na stopy (ft). Pro každý výškoměr zvlášť lze nastavit hodnotu referenčního tlaku na hodnotu 300-1200hPa.

Variometr
    Analogový variometr (imitace ručičky) měří rychlost stoupání či klesání v rozsahu +/-12m/s a rychlost jeho reakce (zatlumení) lze nastavit na hodnotu 0-10. Firma Digifly používá svůj název "IntelliVario", ale obdobu této funkce najdeme i u přístrojů ostatních výrobců. Jedná se o jakýsi hydraulický tlumič kol automobilu, v tomto případě s nastavitelnou tuhostí a možností vypnutí tlumicí funkce.

    Digitální variometr pro změnu ukazuje číslicově stoupání nebo klesání v rozsahu +/-25m/s a při nastavení jeho průměrovacího intervalu na hodnotu vyšší než nula (1s-60s) se z něj stává průměrovací variometr, který vypočítává průměrné stoupání za nastavený časový interval.

Akustika
    Akustika přístroje je stejně precizní jako u VL100 Flyer a zvuk velice připomíná podařené Alibi. Navíc je možnost změny modulace tónu rozšířená na celkem 4 možnosti, odstupňované podle posunu základní frekvence tónu a stupně progresivity její změny (normální podmínky, slabé, střední a silné). Takže žádné frekvenční klouzání tónu (mňoukání), ale přesně definovaný kmitočet, měnící se od pípnutí k pípnutí, s proměnnou délkou časové prodlevy mezi jednotlivými pípnutími. Hlasitost akustiky je možno samozřejmě nastavit na dva různé stupně a nebo akustiku úplně vypnout.

    Práh nasazení akustiky lze nezávisle nastavit jak pro klesání, tak i pro stoupání, a to od nuly! Piloti, kteří létají hlavně podle sluchu a na displej koukají velice málo, tak mají možnost po nastavení prahu na rovnou nulu uslyšet nalétnutí do oblasti s nulovým opadáním. Je tam totiž ve skutečnosti stoupák, jehož vertikální rychlost je rovna opadání křídla v klidném prostředí. Na měření rychlosti stoupání okolního vzduchu má ale přístroj speciální funkci s názvem "NetVario".

NetVario
    Přístroj dokáže vyhodnotit skutečné stoupání (nebo klesání) okolní masy vzduchu, navíc nezávisle na dopředné rychlosti letu. K přístroji je pochopitelně potřeba připojit rychlostní sondu a v paměti mít zadanou poláru křídla nebo alespoň použít s nižší přesností některou ze tří polár již předdefinovaných. Při výpočtu se využívá skutečnosti, že pro každou naměřenou dopřednou rychlost lze na poláře matematicky odečíst příslušnou velikost opadání daného křídla v klidném prostředí. Rozdíl mezi rychlostí naměřenou variometrem a odečtenou z poláry udává skutečnou vertikální rychlost (skutečné klesání nebo stoupání) okolní masy vzduchu. Ukazuje-li tedy za letu analogový variometr např. rovnou nulu, logicky v té chvíli ukazuje NetVario mírné stoupání okolního vzduchu.

Optimalizace rychlosti letu (STF)
    Po připojení rychlostní sondy a zadání parametrů poláry křídla (nebo aktivaci některé ze tří předdefinovaných) dokáže přístroj průběžně indikovat optimální rychlost letu pro dosažení maximální klouzavosti. Grafický indikátor ve formě malé a velké šipky je názorně dvoustupňový - letět o něco rychleji (pomaleji), letět mnohem rychleji (pomaleji). Přitom hranice obou stupňů (3km/h a 10km/h) je možno libovolně nastavit. Tento přístroj ovšem nemá možnost propojení s GPS a tím pádem nezná svoji rychlost vůči zemi.

    Tento důležitý parametr pro správné stanovení optimální rychlosti letu je nahrazen předpokládanou rychlostí větru (přesněji řečeno jejím průmětem na trasu letu), kterou si pilot zadá do paměti přístroje pomocí parametru "Wind" v rozsahu +/-180km/h. Kladné znaménko představuje vítr v zádech, záporné naopak protivítr.

Klouzavost
    S připojenou rychlostní sondou je přístroj schopen měřit okamžitou klouzavost, přesněji řečeno její průměrnou hodnotu za daný časový interval, který je možno nastavit v rozmezí 1-30 sekund. Jedná se pochopitelně o klouzavost vůči okolnímu vzduchu, protože přístroj nezná svoji rychlost vůči zemi. Eliminovat tento nedostatek je možno opět nastavením předpokládané rychlosti větru parametrem "Wind", jak už bylo vysvětleno výše.

Teplotní stabilita
    Úplně stejně jako u přístroje VL100 Flyer ujedou při podchlazení o 30°C údaje všech tří výškoměrů shodně o 15 metrů směrem dolů, zatímco nula variometru se vůbec nepohne. Takže opět skvělý výsledek.

Měření času
    Kromě hodin reálného času s datumem v kompletním tvaru (den, měsíc i rok) má přístroj i stopky, které je možno spouštět ručně nebo automaticky v závislosti na nastavení přístroje, jak bude vysvětleno později v kapitole "Paměť letových údajů". Nastavení nepřípustného datumu (30.2. nebo 31.9.) není možné, smysluplnost údaje přístroj hlídá.

Teploměr
    Na displeji lze vyvolat funkci teploměru (trvalé zobrazení), který měří teplotu v jednotkách °C nebo °F.

Kompas
    I když je možno na displej vyvolat trvalé zobrazení směru letu s rozlišením na tři platné cifry (např. 315°), rozlišuje kompas pouze v krocích po 45°, tedy SV, V, JV, atd. Digitální střelku kompasu (malou šipku) v centrální části displeje je navíc možno stisknutím jediného tlačítka změnit na indikátor směru letu "ADF" (Automatic Direction Finder), který automaticky drží šipku natočenou ve zvoleném směru. Praktické použití se nabízí samo. Při dotočení základny mraku stačí upravit směr letu křídla potřebným směrem a stisknout tlačítko funkce ADF. Střelka magnetického kompasu ukazující k severu se změní na šipku ukazující právě zafixovaný směr letu a po ztrátě viditelnosti už stačí jenom udržovat stále stejný kurz ve směru šipky.

Barometr
    Stejně jako údaj teploměru může být na jeho místě trvale zobrazen údaj o naměřeném okolním tlaku v hPa. Údaj barometru lze kalibrovat.

Jak kalibrovat barometr
    K přesnému seřízení barometru je nejlépe se přemístit na bod o známé nadmořské výšce (např. kóta na mapě) a současně znát aktuální atmosférický tlak přepočtený na hladinu moře (např. od pana Zákopčaníka z televizního vysílání). Tuto hodnotu tlaku zadáme do parametru "PRS1" a kalibrační parametr "Kbar" (rozlišení 0.1hPa) nastavíme na takovou hodnotu, aby výškoměr "Alt1" ukazoval správnou nadmořskou výšku našeho bodu. Pro rychlejší nastavení si stačí uvědomit, že změna kalibračního parametru o +10 jednotek (+1hPa) odpovídá změně výšky asi -8 metrů.

Rychloměr
    Po připojení rychloměrné sondy (není součástí balení) je možno na displeji přístroje odečítat rychlost letu až do maximální rychlosti 150km/h. Současně lze nastavit práh rychlosti, pod kterým se začne ozývat a také zobrazovat varovný signál (přetažení, pádová rychlost). Údaj rychloměru je možno navíc kalibrovat, což může být užitečné v případě, že vrtulka sondy není umístěná ve volném prostoru, ale v místě zrychleného či zpomaleného obtékání (postroj paraglidisty, trapézka rogala, atd.).

Kompenzace knipl-termiky
    Přitažení kniplu ve větroni, přibrždění vrchlíku a nebo odtlačení hrazdy rogala je příčinou stoupání za cenu snížení rychlosti. Výsledkem je reakce běžného variometru na toto "netermické" stoupání, které ale dokáže přístroj eliminovat, má-li samozřejmě připojenou rychlostní sondu a tím pádem i přesnou informaci o změně rychlosti letu. Stačí nastavit kompenzační parametr na potřebnou hodnotu (např. pro rogalistu vychází kolem 65). Vyhledání správné hodnoty se nejlépe provádí v klidném ovzduší (ranní nebo večerní slet) postupným zvýšením cifry a následným přibržděním z ustálené rychlosti, a to postupně tolikrát, až vario přestane reagovat na stoupání, vynucené snížením rychlosti letu.

Paměť letových údajů
    Přístroj je schopen zaznamenat údaje ze 100 posledních letů. Zaznamenávanými údaji jsou: maximální a minimální výška, maximální stoupání a maximální klesání, maximální a minimální rychlost (pokud je připojena rychlostní sonda), doba letu, datum a čas startu.

    Spuštění záznamu údajů do paměti a současně i záznamu trasy je vyřešeno stejně zdařilým způsobem jako u VL100 Flyer. V menu je možno zvolit, jestli bude přístroj považovat za okamžik startu záznamu buďto zapnutí přístroje nebo ruční stisk příslušné klávesy a nebo rozpozná start sám podle změny výšky během určitého času. Výrobní nastavení této třetí možnosti je 2m během 4s, ale i tyto dva parametry může pilot změnit na jiné, které mu lépe vyhovují.

Záznam trasy a polára křídla
    Nezávisle na paměti letových údajů dokáže přístroj zaznamenávat trasu letu o souhrnné délce až 14000 bodů. Nejedná se ovšem o "Tracklog", jak jej známe z přístrojů GPS, protože VL100 Runner neumí zpracovávat informace o zeměpisných souřadnicích (to dokáže až Cartesio a Graviter). Stejně tak se ale nejedná o klasický barozáznam, jak by se na první pohled mohlo zdát. Každý bod zaznamenané trasy totiž obsahuje údaje nejenom o času a výšce, ale také o velikosti stoupání, dopředné rychlosti a směru letu. Díky tomuto "rozšířenému barozáznamu" je možno mimo jiné po zpracování v počítači programem "Polar Software" sestrojit poláru křídla a pomocí tří kalibračních parametrů ji přenést do přístroje. Tím dojde k podstatnému zpřesnění výpočtu výsledků některých funkcí (McCready, Speed To Fly, NetVario), protože v přístroji jsou z výroby předem nadefinovány pouze typické poláry. Pochopitelně je třeba mít připojenou rychlostní sondu. Zaznamenaných tras může být v přístroji sice větší počet, ale jejich souhrnná délka nesmí přesáhnout kapacitu paměti 14000 bodů.

Připojení k PC
    Pomocí sériového kabelu (není součástí balení) je možno přenést údaje z paměti přístroje do počítače. Software pro stažení barozáznamu z paměti přístroje je k dispozici na internetu na stránkách výrobce ke stažení zdarma a jmenuje se "VLtool". Podobně jsou k dispozici i nové verze firmware jak pro VL100 Runner, tak i pro další přístroje řady VL100, které disponují rozsáhlejšími možnostmi a vyššími funkcemi, např. výstupem dat v reálném čase pro PDA nebo možností propojení s přístrojem GPS a uchovávání trojrozměrného záznamu trasy (Tracklog). Porovnání vlastností všech typů variometrů řady VL100 je přehledně uvedeno v této tabulce.

Závěr
    Oproti základnímu typu VL100 Flyer se tento přístroj bude hodit především těm pilotům, kteří si rádi čichnou k základně mraku (a chtějí se dostat ven) a také pro ty, kteří chtějí precizně kalibrovat svoje přeskoky či dokluzy a navíc mít o celém průběhu letu přesný záznam v paměti přístroje.


Pokud sháníte český manuál k přístroji, nahlédněte na tuto stránku.

 Návrat na domovskou stránku