Chcete na tomto místě svoji reklamu ?


  ... návrat do kategorie.
Bräuniger IQ-Comfort

Standa Hlavinka
K otestování zapůjčeno firmou  Pegas 2000 s.r.o.  se sídlem v Praze.

    IQ-Comfort není ničím jiným, než poněkud vylepšenou verzí variometru IQ-Basis. Velmi zjednodušeně řečeno, vylepšení spočívá v rozšíření paměťových obvodů přístroje a také v možnosti nepřetržitého vypočítávání poměru vertikální rychlosti k rychlosti horizontální, pochopitelně pouze s připojenou rychloměrnou sondou. Pozor - nejedná se o klouzavost vůči zemi, jak by se snad mohlo na první pohled jevit. Ale o tom až později.

 Bräuniger IQ-Comfort     LCD zobrazovač přístroje je opět navržen tak, aby maximální množství údajů bylo přímo viditelných. Nepřetržitě tak lze sledovat např. údaj průměrovacího variometru, rychloměru, výškoměru, hodin a ještě i stavu napájecích článků. Zobrazené údaje přitom neztrácejí nic na přehlednosti. Změna nastavení údajů či parametrů je rovněž přehledná a ve srovnání s přístroji Flytec i poměrně jednoduchá.

Napájení a spotřeba
    Přístroj je napájen dvěma tužkovými články (typ AA). Je možno použít všechny typy baterií od alkalických až po nabíjecí NiMH. Uvnitř přístroje je připraveno místo i pro dvě záložní mikrotužkové baterie (typ AAA), které ovšem není osazeno konektory a ani hlavní vypínač nemá tři polohy pro přepnutí do provozu na záložní baterie. Odběr proudu za provozu kolísá kolem hodnoty 19mA a při akustické signalizaci se vyšplhá k hodnotě 22mA, což představuje při plně nabitých NiMH článcích s kapacitou 1100mAh přibližně 57 hodin provozu. Při použití alkalických článků bude tato doba asi 2x až 3x delší. Tady jsou údaje výrobce v manuálu zbytečně skromné, udávají totiž jen asi 80 hodin provozu. Při vypnutém vypínači odebírá přístroj proud 0.07mA. Není tedy žádný důvod při delší době nepoužívání kvalitní články z přístroje vyjímat.

Výškoměr a pět pamětí
    Výškoměr měří dvě nezávislé výšky s přesností 1m. První výška je absolutní (nadmořská), spřažená s tlakem vzduchu, zatímco druhá je relativní, vztažená např. k výšce startovací či přistávací plochy. Obě výšky lze velmi jednoduše nastavit přímo stiskem příslušných tlačítek, aniž bychom zapínali jakýkoliv nastavovací režim. Do pěti interních pamětí lze uložit pět různých údajů o nadmořské výšce, které mohou představovat např. nadmořské výšky najčastěji používaných startovišť. Odpadá tím pak nutnost pracně nastavovat na startovišti jeho výšku, stačí ji vyvolat z příslušné paměti.

Variometr
    zobrazuje velikost stoupání či klesání s rozlišením 0.1m/s. IQ-Basis měří tři odlišné, různými metodami vypočtené a zobrazované údaje. Analogový variometr zobrazuje naměřené hodnoty pomocí kruhového indikátoru od -8m/s do +8m/s s rozlišením 0.2m a s nastavitelnou citlivostí (rychlostí reakce) od 1s do 3.6s. Digitální variometr je vlastně průměrovacím variometrem s integrační konstantou nastavitelnou v rozmezí 1s až 30s. Měřicí rozsah digitálního variometru je -19.9m/s až +19.9m/s a jeho přesnost je 0.1m/s. Akustický variometr indikuje velikost stoupání či klesání speciálními akustickými signály, u kterých je možno nastavit jejich hlasitost ve dvou stupních. Úplně stejně jako u IQ-Basis a IQ-Competition lze práh nasazení varovného signálu klesání sice pohodlně nastavit od -0.1m/s až po -10m/s, ale práh nasazení akustiky při stoupání nikoliv! Tento sedí natvrdo na hodnotě +0.1m/s. Velká mrzutost pro piloty, kteří si chtějí práh nasazení akustiky nastavit na jim vyhovující hodnotu.

Teploměr
    snímá teplotu okolí ve stupních Fahrenheita nebo Celsia v rozsahu -20°C až 80°C.

Rychloměr
    Po připojení externí sondy lze měřit rychlost pohybu vůči okolnímu prostředí a rovněž nastavit práh nasazení akustické indikace poklesu rychlosti pod stanovenou mez (Stall-Alarm). Ovšem nad propagační větou v manuálu výrobce "Stall-Alarm je velkou pomocí pro stanovení vhodného okamžiku odtlačení hrazdy při kritických přistáních" (doslovný překlad), která je určena pilotům závěsných kluzáků, se každý rogalista musí shovívavě pousmát. Rychlost, při které rogalista odtlačuje při přistávání hrazdu, závisí na sklonu terénu (z kopce při nižší, do kopce při vyšší), na rychlosti protivětru (ve slabém při vyšší, v silném při nižší) a dokonce při vysokých rychlostech větru přes 8-10m/s neodtlačuje hrazdu vůbec, jinak by okamžitě provedl i s kluzákem kotoul vzad. Vzájemnou kombinaci těchto faktorů nedokáže správně postihnout vůbec žádný přístroj (a někdy ani chudák pilot).

Časové funkce
    měří pouze dva nezávislé časové údaje. Reálný čas určuje aktuální datum a čas. Stopky umožňují měřit časový interval, který uplynul od jejich spuštění. Stopky měří čas s přesností 1 minutu a stejně jako IQ-Basis nezná ani tento přístroj letopočty. Datum je pouze ve tvaru den a měsíc. Znamená to, že v přestupný rok je třeba po 29. únoru do nastavení datumu ručně zasáhnout.

Paměť
    uchovává údaje o padesáti posledních uskutečněných letech (oproti deseti u IQ-Basis). Zaznamenává se maximální dosažená výška, maximální převýšení, maximální stoupání a klesání, maximální rychlost, doba trvání a datum příslušného letu (samozřejmě bez letopočtu). IQ-Comfort neumožňuje připojit kromě externí sondy rychloměru žádné jiné zařízení. Nemá tedy schopnost komunikovat ani s počítačem, ani s GPS. Rovněž přímý výstup na tiskárnu není možný.

Akustika přístroje
    S rostoucím stoupáním se nejen zkracuje interval přerušování tónu akustiky (pípání přístroje se zrychluje), ale současně roste i výška tónu, což znásobuje schopnost pilota rozlišit i velmi malé změny.

L/D poměr
    Připojením rychlostní sondy a nastavením vzorkovacího intervalu funkce č.14 na hodnotu v rozsahu 0.5s až 19.5s zmizí údaj průměrovacího variometru a je na displeji nahrazen údajem o poměru vertikální rychlosti (klesání) k rychlosti horizontální (dopředné). Jako klouzavost vůči zemi by se tento údaj dal považovat pouze za úplného bezvětří, protože variometr nemá žádné údaje (např. z přístroje GPS) pro stanovení rychlosti pohybu vůči zemskému povrchu. Jedná se tedy o průběžně vypočítávaný tangens úhlu, který svírá vodorovná rovina s přímkou našeho letu. Vidíme-li tedy na displeji hodnotu 1, znamená to sice, že kloužeme pod úhlem 45°, ale nelze se spolehnout na to, že z výšky např. 100m ulétneme vzdálenost 100m.

Tlaková tendence
    Vypneme-li přístroj za současného držení tlačítka "Memo", aktivuje se funkce průběžného měření atmosférického tlaku. Takto vypnutý přístroj se automaticky každou celou hodinu na 10 sekund "probere" ze spánku a zaznamená do paměti velikost atmosférického tlaku. Paměťový registr obsahuje 48 hodnot a pracuje systémem FIFO, takže jsou vždy k dispozici údaje o tlaku dva dny nazpět. Samozřejmě, že během této doby nesmí přístroj změnit svoji polohu, přesněji řečeno svoji výšku. Zobrazení tlakové tendence pochopitelně není tak komfortní a přehledné, jako na logaritmických sloupcových indikátorech k tomuto účelu vyvinutých přístrojů Flytec Weather Forecast, ale pro orientaci v meteorologické situaci je to výborný pomocník. Návrat na domovskou stránku