Chcete na tomto místě svoji reklamu ?Pravidla Českého poháru paraglidingu 2001

1. Všeobecné informace

    ČPP je průběžnou soutěží, která probíhá v daném časovém intervalu a ve které se hodnotí jednotlivé výkony pilotů na základě předložení předepsané dokumentace. Soutěže se může zúčastnit každý pilot, který je státním občanem ČR, členem LAA ČR, držitelem platné pilotní licence pilota PK, při letech na území ČR má platný technický průkaz a má sjednané pojištění na škody způsobené provozem SLZ. Je odpovědností každého pilota, pohybovat se při přeletu mimo hranice řízených a zakázaných prostorů, nacházejících se v blízkosti trati letu. Pokud má pilot o své poloze pochybnosti, musí přistát. Do ČPP není možno započítat výkon uletěný v průběhu soutěže (rozuměj jiné soutěže než ČPP), pokud byl letěn jako soutěžní disciplína účastníkem soutěže. To znamená, že jeden let nelze započítat dvakrát, a to ani v případě dvou různých disciplín letěných během jednoho letu.

1.1. trvání soutěže
    Od 1.února do 20.října 2001.

1.2. letová oblast
    Území České a Slovenské republiky.

1.3. druh vzletu
    Ze svahu nebo pomocí navijáku.

1.4. bodování výkonů
    Uznaná uletěná vzdálenost v km s rozlišením na 0.1 km se vynásobí bodovým koeficientem započítávané disciplíny.

1.5. celkové výsledky ČPP v kategoriích
    Každému pilotovi budou započítány 3 bodově nejhodnotnější uznané výkony, vítězí pilot s nejvyšším počtem započtených bodů. V kategorii Týmy se počítají 2 nejlepší výkony každého pilota týmu.

1.6. registrace výkonů
    Každý výkon musí být do 7 dnů nahlášen telefonicky zpracovateli výsledků - pan Kubečka (0603265926) nebo prostřednictvím internetových stránek www.laacr.cz/cpp vepsán do příslušné tabulky a odeslán. Pilot uvede jméno, datum kdy byl výkon uletěn, druh disciplíny, typ PK, místo vzletu, otočné body, vzdálenost v km a místo přistání. Výkon, který nebyl v tomto termínu nahlášen, nemůže být do soutěže přijat. Dokumentaci výkonu (viz. bod 2.) pilot předá (pošle) na adresu Ing. Martin Kubečka, Amenit s.r.o., Žerotínova 14, 741 01 Nový Jičín, s výrazným označením na obálce ČPP 2001 nejpozději měsíc od data výkonu. Výkon, jehož dokumentace nebyla v této lhůtě předána, nemůže být do soutěže přijat. Termín pro odevzdání poslední dokumentace je 31.10.2001.

1.7. kategorie

 • Profi: je otevřená kategorie, určená výkonnostním a soutěžním pilotům.

 • Hobby: je určena širokému okruhu výkonnostních a rekreačních pilotů, pro které je důležité především sbírání zkušeností. Do této kategorie nebudou přijaty výkony uletěné na PK kategorie "C," tedy PK s testem Competition, DHV-3 nebo PK s PLZ-"Z," tj. bez testů.

 • Tandem: samostatná kategorie, výkony budou evidovány na pilota.

 • Týmy: tříčlenné týmy nahlášené na LAA nejpozději s prvním nahlášeným výkonem.

    Pilot smí létat kategorii "Hobby" nebo "Profi," mimo to i soutěž "Tandem". Pro všechny kategorie platí stejná pravidla. Kritéria pro zařazení pilotů do kategorií Profi nebo Hobby jsou založena na celkových výsledcích, dosažených v předchozím ročníku ČPP a jsou tato:

 • Pilot "Hobby," který v předchozím ročníku ČPP získal více než 40% bodů vítěze kategorie "Hobby" a pilot "Profi," který v předchozím ročníku ČPP získal více než 30% bodů vítěze "Profi" kategorie, bude automaticky zařazen do kategorie "Profi".

 • Všichni ostatní piloti při nahlášení prvního výkonu uvedou, ve které kategorii budou startovat.

 • Pilot může v průběhu soutěže přejít s kategorie "Hoby" do "Profi," přičemž výkony uletěné v kategorii "Hobby" jsou přenosné.

 • Pilot nemůže v průběhu soutěže přejít s kategorie "Profi" do "Hobby".

 • Pilot nemůže v průběhu soutěže měnit tým.

    Do národního žebříčku pilotů bude každému pilotovi započteno 20% bodů z jeho celkového výsledku ČPP (3 nejlepší výkony), což platí pro kat. "Hobby" a "Profi".


2. Dokumentace

2.1. protokol o letu
    Tento protokol musí být vyfotografován na dokumentačním filmu. Podmínkou pro uznání výkonu je čitelnost tohoto protokolu na fotografii. Protokol musí být vyfotografován před startem (na zemi). Protokol o letu musí být přiložen k dokumentaci o výkonu. Protokol o letu obsahuje:

 • jméno a příjmení pilota

 • datum

 • typ PK

 • číslo pilotního průkazu

 • druh discipliny s přesně definovanými traťovými body ve správném pořadí

Příklad přesného popisu otočných bodů:

    start/cíl: Raná - vrchol
    1.OB: Hrad Hasemburk
    2.OB: Žel. stanice Most

    Pozor! Každý protokol může obsahovat popis pouze jedné disciplíny!

2.2. fotodokumentace
    Fotodokumentací je barevný kinofilm obsahující požadovanou dokumentaci výkonu, který není od prvního snímku (foto protokolu o letu) po poslední snímek (foto přistání nebo dosaženého cílového bodu) přerušen a který dokumentuje daný výkon. Výkon dokladovaný rozstříhaným filmem nemůže být do soutěže přijat.

2.3. přihláška výkonu
    Jedná se o předtištěný formulář. Pro přijetí výkonu do soutěže musí být kompletně vyplněn.

2.4. mapa
    Kopie použité mapy s vyznačenou úlohou a fotografovanými orientačními a otočnými body. Lze používat mapy 1:50000 až 1:500000. Mapa musí obsahovat všechny použité body.

2.5. záznam barografu
    Není povinný pro žádnou kategorii.

3. Definice

3.1. traťové body

  - start

  - start/cíl (SB/CB)

  - cíl

  - otočný bod (OB)

  - místo přistání

  - identifikační bod (IB)


3.2. dokumentace traťových bodů
    Pilot musí za traťový bod (startovní bod - SB, identifikační bod - IB, otočný bod - OB a cílový bod - CB) vybrat výrazný orientační bod, u nějž je možno určit, odkud byl odfotografován, nejlépe bod s vertikálním rozměrem a s výraznými orientačními body v blízkém okolí (pro jednoznačné srovnání s mapou při vyhodnocování).

    IB se fotografuje ze vzduchu ze vzdálenosti maximálně 1km. Má-li být IB uznán jako místo přistání (platí pouze pro VP), musí být z fotografie jasné, že jej pilot dosáhl, nejlépe je-li odfocen ve směru proti předcházejícímu OB nebo SB (obdoba fotosektoru CB). IB musí být zapsán v přihlášce výkonu a zakreslen v přiložené mapě.

3.3. fotosektor FAI
    Fotografuje se prokazatelně za letu. Má tvar kruhové výseče s pravým úhlem, s vrcholem v otočném, resp. startovním, cílovém bodu. Je orientován symetricky k ose úhlu sevřeného dvěma traťovými úseky setkávajícími se otočném bodu. Hranice fotosektoru je ve vzdálenosti 1 km od otočného, resp. startovního, cílového bodu.

4. Disciplíny ČPP

    V ČPP je možno létat následující disciplíny:

4.1. volný přelet (VP)
    Pilot nedefinuje před startem žádný cíl. Definuje pouze SB. SB pilot fotografuje z libovolného směru prokazatelně za letu ze vzdálenosti maximálně 1 km. Pilot smí dále definovat max. dva OB. Otočné body musí být vyfotografovány ze sektoru FAI. Před přistáním fotografuje prokazatelně ze vzduchu místo přistání. Bodový koeficient: 1km = 1bod.

4.2. cílový let (CL)
    Pilot definuje SB, CB a maximálně dva OB. Všechny body musí být vyfotografovány ze sektoru FAI.
4.3. cílový let s návratem (CLN)
    Pilot definuje bod, který je zároveň SB/CB a OB. Všechny body musí být vyfotografovány ze sektoru FAI.
4.4. plochý trojúhelník (PT)
    Pilot definuje SB/CB a dva OB. Minimální délka jedné strany trojúhelníku není definována. Všechny body musí být vyfotografovány ze sektoru FAI.
4.5. trojúhelník FAI (FT)
    Pilot definuje SB/CB a dva OB v pořadí, jakém je obletí tak, aby každá strana trojúhelníku měřila alespoň 28% celkové vzdálenosti. Všechny body trojúhelníku musí být odfoceny z fotosektoru FAI. V případě, že deklarovaný FT nesplňuje podmínku pro uznání FAI trojúhelníku a jinak byl správně dokladován, přidělují se body za PT.
5. Obsah fotodokumentace

5.1. volný přelet

 1. protokol (musí být čitelný, tzn. na vyvolané fotografii musí být možno přečíst všechny údaje)

 2. SB prokazatelně za letu z libovolného směru ze vzdálenosti maximálně 1km

 3. pilot tak, aby bylo zřejmé, že neletí s paramotorem (tzn. pilot zepředu)

 4. PK za letu

 5. je-li deklarován 1. OB ze sektoru FAI, přičemž osu sektoru tvoří prodloužená přímka směřující k SB

 6. je-li deklarován i 2. OB ze sektoru FAI, přičemž osu sektoru tvoří prodloužená přímka směřující k 1. OB

 7. před přistáním nutno vyfotit místo přistání prokazatelně za letu tak, aby bylo identifikovatelné v přiložené mapě

 8. 2x fotografie místa přistání s rozloženým PK na zemi ze směrů přibližně kolmých tak, aby v pozadí byly výrazné body sloužící pro identifikaci místa přistání

5.2. cílový let
 1. protokol (musí být čitelný, tzn. na vyvolané fotografii musí být možno přečíst všechny údaje)

 2. SB ze sektoru FAI, přičemž osu sektoru tvoří prodloužená přímka směřující buď k 1.OB, nebo k deklarovanému cíli, není-li OB určen (viz bod 3.2., 3.3.)

 3. pilot tak, aby bylo zřejmé, že neletí s paramotorem (tzn. pilot zepředu)

 4. PK za letu

 5. otočné body ze sektoru FAI (viz bod 3.2., 3.3.), jsou-li deklarovány

 6. cíl ze sektoru FAI, přičemž osu sektoru tvoří prodloužená přímka směřující k poslednímu OB nebo deklarovanému startu (viz bod 3.2., 3.3.)

5.3. cílový let s návratem
 1. protokol (musí být čitelný, tzn. na vyvolané fotografii musí být možno přečíst všechny údaje)

 2. SB ze sektoru FAI přičemž osu sektoru tvoří prodloužená přímka směřující k 1.OB (viz bod 3.2., 3.3.)

 3. pilot tak, aby bylo zřejmé, že neletí s paramotorem (tzn. pilot zepředu)

 4. PK za letu

 5. otočný bod ze sektoru FAI (viz bod 3.2., 3.3.)

 6. cíl ze sektoru FAI, přičemž osu sektoru tvoří prodloužená přímka směřující k OB (viz bod 3.2., 3.3.)

5.4. trojúhelník (PT, FT)
 1. protokol (musí být čitelný, tzn. na vyvolané fotografii musí být možno přečíst všechny údaje)

 2. SB ze sektoru FAI, přičemž osu sektoru tvoří prodloužená přímka směřující k 1.OB (viz bod 3.2., 3.3.). Tento bod slouží jako bod startovní i cílový.

 3. pilot tak, aby bylo zřejmé, že neletí s paramotorem (tzn. pilot zepředu)

 4. PK za letu

 5. první otočný bod ze sektoru FAI (viz bod 3.2., 3.3.)

 6. druhý otočný bod ze sektoru FAI (viz bod 3.2., 3.3.)

 7. cíl ze sektoru FAI, přičemž osu sektoru tvoří prodloužená přímka směřující k 2.OB (viz bod 3.2., 3.3.)

    Každý předem naplánovaný CL nebo let na uzavřené trati (dle odst. 4.2. až 4.5.) je při nedosažení cíle možno uznat jako VP. V takovém případě se počítá vzdálenost od startu přes maximálně dva OB k poslednímu správně zdokumentovanému IB, resp. místu přistání, je-li odfoceno dle pravidel platných pro VP (dle. odst. 5.1.7.).


6. Výsledky

    Nesplní-li podaný výkon některý z bodů 1. až 5. těchto pravidel, je sportovní komise oprávněna výkon neuznat tak, jak byl přihlášen, resp. jej neuznat vůbec. V případě záměrného uvedení nepravdivých skutečnosti pilotem v přihlášce výkonu je sportovní komise oprávněna diskvalifikovat pilota z ročníku ČPP, ve kterém k prohřešku došlo.

    Všechny výkony a průběžné výsledky se zveřejňují každý měsíc v bulletinu LAA nebo průběžně na internetových stránkách www.laacr.cz/cpp. Výsledky ČPP se uveřejní bezprostředně po dodání poslední dokumentace a projednání sporné dokumentace sportovní komisí svazu PG LAA ČR. Na tyto výsledky bude možné podávat protesty. Po následném projednání případných protestů sportovní komisí svazu PG LAA ČR budou vydány konečné výsledky.


7. Protesty

    Protesty je možné podávat do 14 dnů po zveřejnění výkonů a výsledků v bulletinu LAA resp. na internetových stránkách www.laacr.cz/cpp. Protesty řeší sportovní komise svazu PG LAA ČR a protestující bude k projednání přizván.

    Poplatek za podání protestu je 300Kč a platí se složenkou na adresu LAA ČR, v případě kladného vyřízení se poplatek vrací.


 Návrat na domovskou stránku